February 29th, 2012

Молитва преп. Ефрема Сирина

Оригинал взят у pretre_philippe в Молитва преп. Ефрема Сирина
Греческий текст:

Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς.
Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς, καὶ ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαι μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

περιεργία - это не уныние, а любопытство или излишний труд. Таким образом, второе понятие тесно связано с первым (праздностью) и вытекает из него: от праздности происходит либо любопытство, либо пустое и суетное делание. Однако остается вопрос, почему все-таки закрепилось в молитве уныние, которое в аскетической литературе обычно обозначается словом ακηδία? Напрашивается вывод, что были разные редакции этой молитвы, до книгопечатания, во всяком случае.
Collapse )
promo mka march 17, 2017 10:18 9
Buy for 20 tokens
Сто лет назад Россия лишилась царя. Сначала отрекся Николай II, а так как сына ему было жалко, и интересы семьи оставались для него превыше всего, то отрекся сразу и за наследника, переложив без предупреждения корону на брата. Младший брат последовал примеру старшего... Хаос нарастал, люди жили…

29 февраля

Сегодня замечательный день. Особенно хочется поздравить всех, кто сегодня отмечает свой день рождения - все-таки не каждому повезло рождаться раз в четыре года! И вообще ощущение, что если такой день бывает не каждый год, то что-нибудь сегодня должно быть особенного...


Collapse )
А у вас много знакомых, у кого на 29 февраля приходится день рождения или какая-нибудь другая знаменательная дата?

Что читают в метро?

Раньше мне бы даже не пришло в голову всерьез этим интересоваться. Наверное, обилие книжечек на серой бумаге в желтеньких обложках в руках их читателей говорило само за себя. Сейчас почти все едут с разного рода ридерами, так что сходу вычислить, что именно человек читает, трудно.
Так вот, заглянул утром через плечо - вижу, что читает Достоевского. Стал ненароком в другие заглядывать - рядом девушка читает "Преступление и наказание"...
Может быть, раньше хорошие книги не читали, потому что они толстые и тяжелые, а теперь их легко возить с собой - хоть целую библиотеку?


Запись сделана с помощью m.livejournal.com.

СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ (ВЕНИАМИНОВ), .Характеристика миссионерской деятельности.

Оригинал взят у ruponia в СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ (ВЕНИАМИНОВ), .Характеристика миссионерской деятельности.

Но главным призванием выдающегося пастыря было дело распространения христианской веры среди языческого населения российских окраин.

Преодолев языковой барьер, затруднявший его общение с алеутами, отец Иоанн с еще большим рвением посвятил себя делу проповеди. "Отец Иоанн рассказывал о той радости, которую доставляла ему проповедь: "Невозможно описать внимательность, с какой алеуты принимали мои поучения, их ко мне благодарность и сердечное удовлетворение, которое я сам получал, проповедуя им. Слава Богу - Слову, дарующему мне слово, просвещающему и утешающему народ словом".

С самого начала своей миссионерской деятельности святитель был чужд какой-либо заинтересованности в вознаграждении своих пастырских трудов. Прибыв в Америку, он написал управляющему русской колонией письмо, в котором отказывался принимать какие-либо приношения: "...ни меха, ни боны и ничто другое" - от своих прихожан за духовные требы, что было его обычаем. Он потребовал от администрации снабжать его семью всем необходимым для зимовки, изымая деньги на это из его жалованья. Отец Иоанн пояснял: "Простое, усердное и безвозмездное поучение вере, какое и ожидается от служителя Евангелия, гораздо более действенно... нежели усердное и красноречивое поучение, вознаграждаемое дарами".

"Заслуга Иннокентия в тех краях в том и состояла, что он не пользовался благоприятными для него обстоятельствами исключительно для личных целей". "Вы знаете, - говорил святитель, - к сожалению, у нас есть и такие миссионеры, которые углубляются в ледяные пустыни вовсе не из ревности к проповеди Евангелия, не для спасения душ человеческих, а для приобретения дорогих мехов".


Collapse )

Многолетний опыт миссионерской работы привел святителя к выводу, что как бы ревностно он не относился к своему делу, - усилий одного человека совершенно недостаточно для ведения столь ответственного и многотрудного дела. Отец Иоанн Вениаминов пришел к выводу, что надо укрепить Американскую миссию и увеличить число священников-миссионеров. Свои соображения он решил лично представить Святейшему Синоду.

В 1839 году отец Иоанн отправился в Петербург, где был тепло принят как церковной, так и светской общественностью. Его рассказы о просвещении коренных жителей Северной Америки возбудили неподдельный интерес среди членов Святейшего Синода к Американской миссии и трудам ее ревностного служителя. Вскоре отец Иоанн был возведен в сан протоиерея, а через год Синод одобрил план сооружения в Ново-Архангельске соборного храма. При храме планировалось открыть духовное училище, а также построить еще две походные церкви.

Однако, во время пребывания отца Иоанна в столице, его постигло горе. До него дошла весть, что его матушка, делившая с ним все труды и лишения, умерла в Иркутске. Святитель хотел сразу же  уехать в Иркутск. Но проницательный митрополит Московский Филарет (Дроздов), зная как плодотворна деятельность отца Иоанна во благо Церкви, уговорил его принять монашество с последующим принятием епископского сана. Отец Иоанн согласился на это с условием, что Владыка Филарет  поможет устроить на казенный счет обучение его детей. Позднее его сыновья были переведены в Петербургскую духовную семинарию, а дочери в столичную школу для девочек.

В конце 1840 года протоиерей Иоанн Вениаминов был пострижен в монашество с именем Иннокентия, в честь просветителя  и первого епископа Иркутска с тем, что он останется американским миссионером. На следующий день после пострига он был возведен в архимандриты, а через две недели состоялась его хиротония во епископа Камчатского, Алеутского и Курильского с кафедрой на Аляске, на острове Ситке.


Киевская Псалтирь

Очень красиво! Спасибо tapirr - Киевская Псалтирь

Сделал несколько скринов с замечательной Киевской Псалтири 1397 года:

http://www.prlib.ru/elfapps/pageturner2d/viewer.aspx?orderdate=01.02.2012&DocUNC_ID=2310&Token=0jeGDhfxlBMWG1k1LT90nQ==&lang=ru-RU


1397 Киевская Псалтирь

1397 Киевская Псалтирь

1397 Киевская Псалтирь

1397 Киевская Псалтирь

1397 Киевская Псалтирь


Collapse )